Územní studie Štěrboholy

Lokalita Praha - Štěrboholy
Rok 2018 - 2020
Zadavatel Magistrát hlavního města Prahy
Stupeň územní studie
Tým Jan Cyrus, Michal Procházka
Spolupráce Radek Sláma

Územní studie vychází z předpokladu dalšího rozvoje ZEVO Malešice, jež zaujímá význačný díl z rozlohy území. Naší snahou je využít příležitosti, tzn. přítomnosti spalovny a naplnit řešené území funkcemi v souladu s myšlenkou „WASTE-TO-ENERGY“. Studie podporuje vytvoření moderního, soběstačného areálu, kde dojde k důkladnému třídění odpadu a jeho následnému ekologickému zpracování na místě, bez nutnosti další zátěže způsobované automobilovou dopravou. Z tohoto důvodu navrhujeme napojení areálu na městský systém kolejové dopravy – tramvaje tak, aby převážnou část svozu odpadu převzala CARGO tramvaj. Svoz tramvají bude prováděn v nočních hodinách a bude využívat překladišť na konečných jednotlivých linek na okraji města. Tramvaj bude zároveň sloužit pro odvoz produkce zpět na překladiště. Jelikož se v dnešních dnech jedná spíše o vizionářské řešení, je ponechána i možnost napojení ZEVO na železniční vlečku.

Aby mohlo dojít k naplnění základní myšlenky, bylo by důležité areál propojit i s dalšími bloky v území. Ty mohou využívat zbytkové teplo, elektřinu i další produkty či energetická média vyrobená při zpracování odpadu. Tím by vznikla částečně soběstačná oblast s minimální závislostí na technické infrastruktuře. Podstatným faktorem ovšem zůstává, aby území bylo doplněno funkcemi, které tohoto potenciálu využijí. V rámci areálu je možné uvažovat s výstavbou produkčních skleníků, při východním okraji funkční plochy VN, jejich náplní by bylo i posílení hranice mezi průmyslovou a možnou „občanskou“ oblastí. Navazující pozemky jsou pak vhodné pro objekty s vysokou potřebou energií v průběhu celého roku. Na ZEVO navazuje i areál stávající cihelny, kde se rovněž nabízí využití zbytkového tepla. S ohledem na teplotu potřebnou při pálení cihel však bude nutné systém doplnit navazující technologií.

Jako významný krajinný prvek ponecháváme stávající rybník, byť se po dobu probíhající těžby bude uplatňovat pouze vizuálně (zůstane součástí dobývacího prostoru). Důležitým krokem je navýšení prostupnosti území, vytvoření nové uliční sítě a protažení stávajících komunikací tak, aby došlo k zapojení oblasti do stávající městské struktury. S tím přímo souvisí přemostění Štěrboholské spojky, protažení tramvajové tratě do území a vytvoření pěších a cyklotras tras ve směru Štěrboholy – Jahodnice.

Urbanistický návrh je koncipován tak, aby i v případě nenaplnění myšlenky byla předložená studie a změna územního plánu smysluplná. Tzn., že členění oblasti a funkční plochy volíme tak, aby jejich využití nebylo odkázáno pouze na propojení se ZEVO, ale aby mohlo dojít k transformaci území převážně ruderálního charakteru na součást širší průmyslové oblasti Strašnic, Malešic a Hostivaře s cílem využít výhodnou geografickou polohu ve vztahu k městu a s výtečným napojením místa na stávající dopravní infrastrukturu.

Vytvořil Marek Fišera za použítí is4wfw